Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

eBook Zabluda Svetog Sebastijana Download


10 thoughts on “Zabluda Svetog Sebastijana

 1. says:

  Uspjela sam je završiti taman na vrijeme uoči večerašnjeg razgovora s autorom koji ću voditi u najvećoj instituciji kulture u našem gradu i šire Detaljnije utiske ću stoga pisati sutra jer očekujem da će mi nakon večerašnjeg druženja neke stvari biti jasnijeUkratko da je zahtjevan za iščitavanje i razumijevanje jeste Zaboravite ako možete na sve uobičajene i očekivane književne okvire Tabaševićev stil je d

 2. says:

  Nema zvezdiceNešto ovoliko besmisleno ne može da se oceni

 3. says:

  Roman je svakako vredan čitanja i mislim da neću preterati ako kažem da je u čitavim segmentima fascinantan Ono što Tabašević čini s jezikom slično je stilu Herte Miler u romanima Lisac je oduvek bio lovac i Čovek je veliki fazan na ovom svetu impresivno snažno teško i zabavno; to je tekst sa kojim se treba rvati i klati Međutim nakon dve trećine romana dogodio mi se isti problem kao i sa Tiho

 4. says:

  Ljubavna afera Crnjanskog i Herte MilerOdavno nisam čitao nešto tako mračno zagušljivo i uznemirujuće Treba se izboriti sa ovim istovremeno smolastim hrapavim i entropičnim tekstomOn je i jedna neobična reinkarnacija lirskog romana; Tab

 5. says:

  Prava jezička poslastica Roman koji traži fokus sve vrijeme Da se čita u dahu ne može Morala sam nekako ići lagano da upijem svaki dio da kraj nađem na početku To što radi sa riječima stvarno nije mala stvar na trenutak pomislim da im

 6. says:

  Najveći problem u pristupu KNJIŽEVNOM stvaralaštvu Vladimira Tabaševića je paradoksalno NEKNJIŽEVNE prirode Stiče se utisak da je o njegovom DELU nemoguće govoriti bez upućivanja u LIK Otuda me i ne čudi činjenic

 7. says:

  Vidim da je nekima autobiografsko u Tabaševićevim knjigama dosadilo ali ja poslije ove jedne pročitane njegove knjige imam radikalno drugačiji stav autobiografsko je jedino što u ovoj knjizi vrijedi i mislim da on u svemu što će u buduće da piše treba da se što je moguće direktnije i bukvalnije drži svog ličnog iskustva Potrebno je to jer je Tabaševićeva sudbina tipična za mnoge tragična opom

 8. says:

  Kao što je Ema u svemu tražila poetske odbljeske tako i Tabašević rastače sve svakodnevno u jedan novi izmaštani prostor a to postiže nesvakidašnjim metaforama njegov poetski alat je udarački i čini podnošljivim provlačenje kroz nep

 9. says:

  Ukoliko izdržite svu navalu sećanja emocija reči kroz koju se teško probija kroz prvih stotinak strana otvor

 10. says:

  Ovaj treći roman kao da predstavlja sintezu prethodna dva Pa kao i Misisipi i to na tematskom nivou koji se bavi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Û Vladimir Tabašević

Zabluda Svetog Sebastijana

Ravednici i kao žrtve autor ispisuje priču o ratu devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije ali i priču o savremenim zabludama u kojima se sećanja neprestano preobražavaju Pisan neobuzdanim i razigranim jezikom roman Zabluda Svetog Sebastijana navešće vas da se zamislite pre nego što za sebe kažete da ste „dobri“ i da ste „hteli sve najbolje?. Vidim da je nekima autobiografsko u Taba evi evim knjigama dosadilo ali ja poslije ove jedne pro itane njegove knjige imam radikalno druga iji stav autobiografsko je jedino to u ovoj knjizi vrijedi i mislim da on u svemu to e u budu e da pi e treba da se to je mogu e direktnije i bukvalnije dr i svog li nog iskustva Potrebno je to jer je Taba evi eva sudbina tipi na za mnoge tragi na opominju a i treba da bude artikulisana kroz medijum savremene proze ne bi li je ljudi bolje shvatili zapamtili i mo da ne to iz nje nau ili S druge strane ini mi se da on jedino o striktno autobiografskom zna dobro da pi e Sve ostalo ega u ovoj knjizi ima a ima na alost i previ e toga ostaloga nekakav hri anski opskurantizam solipsisti ko filozofiranje pred kraj i pri a sa socijalnim motivima zapravo su sasvim bespotrebno bjekstvo od autobiografije jalov poku aj da se knjizi da dodatna vrijednost to mi se ini fundamentalno pogre nim i zbog ega knjizi dajem relativno nisku ocjenuDrugi aspekt Taba evi eve knjige koji mi se ini va nim je jezik Kako to obi no biva i ovom proznom piscu prijalo je bavljenje poezijom jasno je da Taba evi shvata i osje a i nesemanti ka svojstva jezika Naravno i takav jezik smislenu realizaciju ima samo u onom manjem i boljem dijelu knjige kada recimo dolazi do briljantne kovanice devedesetmrtva generi kog naziva za bilo koju godinu onih vremena kad su se u mnogo ijim ivotima de avale silne pizdarije U onom slabijem a ve em dijelu teksta i takav jezik ra alovan je skoro do nivoa besmislene salate od rije iOsim kao sredstvo knji evnog izraza treba pomenuti i na in na koji Taba evi tematizuje jezik kao prvu rtvu rata izbjegli tva transplantacije u novo okru enje Mo da to ne mogu sasvim shvatiti ljudi koji nisu imali sli no iskustvo ali nadam se da Taba evi ne e previ e obra ati pa nju na to On treba da nastavi da gura svoju pri u ak i ako ga optu e da itav ivot pi e istu knjigu

CHARACTERS Zabluda Svetog Sebastijana

Pre nego što je postao svetac Sveti Sebastijan je bio vođa pretorijanske garde koja je progonila hrišćane Kao vojnik kad je mogao on ih je spasavao od sigurne smrti Ali kad to nije mogao hrabrio ih je da stradaju za hrišćanstvo skrivajući u svom srcu nadu da će vera opstati i jačati upravo kroz žrtvu na koju ih je tajno podstrekivaoUzimajući kao podt. Uspjela sam je zavr iti taman na vrijeme uo i ve era njeg razgovora s autorom koji u voditi u najve oj instituciji kulture u na em gradu i ire Detaljnije utiske u stoga pisati sutra jer o ekujem da e mi nakon ve era njeg dru enja neke stvari biti jasnijeUkratko da je zahtjevan za i itavanje i razumijevanje jeste Zaboravite ako mo ete na sve uobi ajene i o ekivane knji evne okvire Taba evi ev stil je druga iji autenti an upe atljiv Ovo je roman o mnogo emu o stasavanju dje aka tokom rata i izbjegli tva nakon raspada porodice o osje aju nepripadanja novoj sredini o ivotu u siroma tvu na socijalnim marginama ali i o mnogim va nim pitanjima kao to su pitanja rtve la nog milosr a pravdoljublja kao opravdanja za osvetu za pretrpljenu nepravdu ali najvi e od svega ovo je roman o jezikuTaba evi ovo pi e za svoju du u ispituje sopstveno shvatanje jezika poigrava se eksperimenti e S druge strane svaka rije u njegovom tekstu ima ta no pa ljivo unaprijed osmi ljeno i mjesto i zna enje Pojedine metafore su izvanredne zanimljivo je kako njegov mozak razmi lja opa a i kona no imenuje i opisuje pojave oko nas Jedno sasvim neobi no iskustvo jedan vrlo specifi an kvalitet do ivljaja svijeta Uz sve to rekoh li da Taba evi posjeduje osebujen jezi ki korpus i nevjerovatan talenat slu enja samim jezikom ali je njegovo stvaranje daleko vi e od pukog nizanja slika i baratanja rije imaPazite sad da budem potpuno iskrena Da ovu knjigu nisam morala pro itati vjerovatno bih odustala nakon etrdesetak stranica O kako mi je drago to nisam Ne sudite o knjizi na osnovu korica na osnovu slike koju mediji stvaraju o samom piscu na osnovu va ih dosada njih itala kih navika i praksi na osnovu prvih stranica i povr nog itanja Ovo je knjiga koja se ita vi e puta zbog svog semanti kog bogatstva ovo je knjiga od koje vam prokuha mozak poput motora automobila ije kapacitete dovedete do krajnjih granicaAko vas zanima kako je bilo na promociji posjetite blog

READ & DOWNLOAD ✓ PDF, DOC, TXT or eBook Û Vladimir Tabašević

Ekst priču o Svetom Sebastijanu Vladimir Tabašević u svom novom romanu problematizuje fenomen žrtve i zablude o njoj Zablude o nama koji „činimo dobro“ zablude o našim pravedničkim nastojanjima zablude u kojima često držimo druge kako bi naše „spasiteljske misije“ imale „publiku“ Poigravajući se sa likovima koji se samodoživljavaju kao p. Najve i problem u pristupu KNJI EVNOM stvarala tvu Vladimira Taba evi a je paradoksalno NEKNJI EVNE prirode Sti e se utisak da je o njegovom DELU nemogu e govoriti bez upu ivanja u LIK Otuda me i ne udi injenica da o NJEMU a ne o njegovom DELU najo trije govore oni koji ga uop te nisu itali Upravo zato me i rastu uje uverenje da bi se roman Zabluda Svetog Sebastijana dopao mnogima koji ga zbog silnih predrasuda nikada ne e pro itati Ja sam recimo pro itao sve to je napisao u prozi i bez ikakve naknadne pameti zbog toga to je upravo za Zabludu dobio Ninovu nagradu mogu sa sigurno u da ka em da je ovo njegovo najbolje i najzrelije delo Kada se jednom budu svodili ra uni i pisala istorija srpske knji evnosti ove polovine 21 veka Taba evi e sigurno biti ozna en kao predvodnik svoje generacije On je odva an temperamentan pretenciozan ne ide utabanim stazama ne pla i se da eksperimenti e sa formom i jezikom ali nisu li takvi u svom vremenu bili i oni kojima se mi sada sa bezbedne vremenske distance divimo dok ih itamo Pisac koji napi e re enice kao to su Rat jo uvek nikad ne e po eti Deca koja pla u sama nose u sebi nadu te u od kita Bol mo da ima usne ali govori srcem kao benzin koji sopstveno srce isparava Se anje je nekad svitac koji prekroji livadu Niko jo nije razumeo jezik kojim pri aju deca koja su jezik u ila u rat i da ne nabrajam dalje ne mo e biti lo pisac Me utim ovde nije bitna niti presudna lepota pojedinih re enica koliko celokupna suma jezika na kojem je Taba evi definitivno mukotrpno radio Ovde nema fabule u klasi nom smislu te re i ovde ima pregr t postavljenih pitanja itav je roman u nekakvoj izmaglici slutnji i doma taju Klju ni motivi su se anje zabluda je rat izbegli tvo odrastanje dvojni tvo istina la rtva Zabluda Svetog Sebastijana mora se itati otvorenog srca strpljivo i polako Jedino tako mo e se istinski spoznati sav knji evni potencijal i vrednost ovog dela

 • Paperback
 • 200
 • Zabluda Svetog Sebastijana
 • Vladimir Tabašević
 • Serbian
 • 15 June 2019
 • null

About the Author: Vladimir Tabašević

Vladimir Tabašević 1986 rođen je u Mostaru pod punim imenom Bošnjak Tabašević Vladimir od oca Hrvata i majke Srpkinje Uoči građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije sa majkom prelazi u Beograd Učiteljica mu u prvim razredima osnovne škole samoinicijativno iz imena briše očevo prezime Bošnjak Autor je knjiga poezije Koagulum 2010 Tragus 2011 Kundak 2012 i Hrvatski kundak 2014