Skip to content

**** ****

100 Best Books to Read in Kindergarten poster kit ALA

Māra Zālīte { PDF } Pieci pirksti

Characters Pieci pirksti

Izmas Belševicas un no nesenā laikā publicētajām grāmatām Gundegas Repšes bērnības tēlojumiem – un iezīmē jaunu posmu mūsdienu latviešu rakstnieku prozā Dzejnieces pievēršanās prozai – grāmat. Ko jums m c ja skol vi jaut ja m ksliniecei Redz t vi a atbild ja Un p k i es sapratu ko man m c ja skol Mani m c ja dzird t Varb t t p c mans m in jums izveidot attiec bas ar gr matu bija noklausoties Un bel di vedremo no Pu n operas Madame Butterfly Tik neieder gi tik neticami tas man izklaus j s Glu i k Annas Brigaderes un J a Jaunsudrabi a st sti par apgarotajiem b rniem kuri veido attiec bas ar kokiem un ir tik dzi u p rdomu pilni Tom r Bizes M ma atkal ir sapinusi par cietu un es noticu noticu tik daudz kam aj gr mat L dz pusei past st tiem st stiem v rdiem bez noz mes atmi m bez v rdiem pr tu spridzino am v sturisko notikumu virkn jumam kas vienam b rnam ir dotais s kums no kura veidot savu dz ves st stu Noticu un beig s pat j tos pateic ga par to ka tikai mazliet man is st sts tika past st ts Nesaplosot mani

Characters ✓ eBook, ePUB or Kindle PDF ´ Māra Zālīte

Pieci pirksti

„Pieci pirksti” ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20 gadsimta 50 gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50–60 gadu mijā Grā. T das viennoz m gas saj smas man nav jo t sti es Laurai nenotic ju Billei man tic ba bija daudz liel ka Bet t jau protams Sib rijas b rns atpaka Latvij b rn ba vienm r ar pasaules atkl anu vietumis oti aizkustino i

Māra Zālīte ´ 8 Review

Mata pārliecinoši nostājas līdzās latviešu autobiogrāfiskās literatūras labākajiem piemēriem – Doku Ata Ernesta Birznieka Upīša Viļa Plūdoņa Annas Brigaderes Jāņa Jaunsudrabiņa Jāņa Kalniņa V. Zi a ka viena no iev rojam kaj m latvie u dramatur m uzrakst jusi rom nu mani oti ieintri ja Un sprie ot p c bibliot k izst v t s rindas ne tikai mani vien Turkl t tik nesen izdota gr mata paman j s iek t Liel s las anas TOP 100 kas v l papildus uzkurin ja manu interesiDiem l atkal jau j atz stas ka san ca vilties Person gi man lasot oti tri iest j s t ds Sta islavskisks Neticu neticu neticu Neticu ne jau situ cijai dom ju aptuveni t tas ar bija bet gan galvenajai varonei Laura ir pirmsskolas vecuma b rns un tie i vi as t l man lik s p r k daudz sam kslot bas Manupr t aj gad jum Z l tes baud m kr un bag t valoda ir probl ma un neviet jo tie i t bija rslis lai sal m tu kop Lauras t lu No vienas puses meit ns k meit ns ar b rna g jieniem no otras puses dom t d valod Nu un v l diem l m su humora aizj tas ar Z l ti nesakr t redzu ka te dom ts smieties bet man smiekli nen kUn galu gal Pieci pirksti mani nep rliecin ja ka ja to b tu sarakst jusi piem Anna B rzi a t b tu k uvusi tik popul r Diem l


10 thoughts on “Pieci pirksti

 1. says:

  Apžēliņ kā es šo brīnumu biju palaidusi garām nelasītu?Beidzot uzzināju par ko tā vispārējā sajūsma Pirmkārt grāmata

 2. says:

  Tādas viennozīmīgas sajūsmas man nav jo tā īsti es Laurai nenoticēju Billei man ticība bija daudz lielāka Bet tā jau protams Sibīrijas bērns atpakaļ Latvijā bērnība vienmēr ar pasaules atklāšanu

 3. says:

  Patika Kaut gan nevienmērīgi brīžiem ļoti ļoti labi brīžiem nekā Brīžiem šķiet ka Zālīte aizmirsusi ka Laurai pieci gadi pārāk jau nu gudri spriež un tēlaini izsakās Jo sevišķi ja par sevi visu laiku runā 3 nevis 1 personā vecāki pat satraucās ka skolā nenotur par atpalikušu Vietām traģiski vietām izcili smieklīgi vietām patētiski Katrā ziņā ļoti personiski Man vairāk būtu gribējis par Sibīriju u

 4. says:

  Es lasīju un atcerējos sevi kā bērnu Visus tos lielos pārdzīvojumus par mazām lietām Atcerējos to brīdi kad stundu raudāju mammai uz pleca pēc tam kad prāts bija aptvēris baigo faktu ka es reiz miršu tāpat kā bija nomiris mans trusis Nē šī nav priecīga grāmata par bērnību Tā palīdz skatīt liet

 5. says:

  paķēra jauku Billes laiku vaibu bet iespējams ka tas bija pat ļoti nevietā – Alberts Bels tieši bez liekvārdības skaidri un kodolīgi rakstījis pasaulē visas nelaimes ceļas no salīdzināšanas bet ir grūti grūti grūti aizmirst Belševicas bērnišķīgi jauko traģisko pelēko raibo meitenīti Billi salīdzināt to ar Māras Zālītes prototipu – Sibīrijas meitēnu Lauru kurai ir pieci gadi un kuras p

 6. says:

  Ziņa ka viena no ievērojamākajām latviešu dramaturģēm uzrakstījusi romānu mani ļoti ieintriģēja Un spriežot pēc bibliotēkā izstāvētās rindas ne tikai mani vien Turklāt tik nesen izdota grāmata pamanījās iekļūt „Lielās lasīšanas” TOP 100 – kas vēl papildus uzkurināja manu interesiDiemžēl atkal jau jāat

 7. says:

  burvīgi stāsti kas izstāstīti caur maza bērna sajūtām par atgriešanos no Sibīrijas un par šo atgriešanās prieku par bēd

 8. says:

  Ko jums mācīja skolā viņš jautāja māksliniecei Redzēt viņa atbildēja Un pēkšņi es sapratu ko man mā

 9. says:

  To cik milzīga ir Latvijas vēstures trauma vislabāk parāda bezgalīgais literārais materiāls ko tā radījusi un kurā katra personāža pārdzīvojumi ir vienreizēji un neatkārtojami Pieci pirksti caur bērna stāstu ir gaiši ticie

 10. says:

  Tai buvo pirmoji mano gyvenime latvių literatūros knyga Įspūdis puikus knygyne ieškosiu ką dar išleido lietuviškai nuostabioji Mara Zalite Penki pirštai tai istorija apie iš Sibiro grįžusią jauną šeimą pasakojama penkiametės šeimos mergaitės iš vaiko perspektyvos ir vaiko žodžiais Kartais graudu net ašarą kitą išspaudžia o kartais vaikiški atradimai juokingi net komiški rekomenduoju